വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 21, 2011

ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്/ ഓർമ്മ


 ..... GItZiw FÃm Hꡧfpw ]qÀ¯nbmsb¶m tXmì¶Xv ... A{µpam³ sam¯¯n Hì IqSn ho£n¨p. C\n ]Ånbn \nìw DkvXmZpw sambveymê«nIfpw hcWw . æsd \m«pImêw hcmë­ണ്ട്. AXn\nS¡v D½tbmSv Hì tNmZn¡mw. C\nsb      s´¦nepw Hê¡§Ä \St¯ണ്ട­Xpt­ണ്ടാ..? X¿msdSp¸pIÄ¡v Fs´¦nepw ædhpt­ണ്ടാ..? ... henb amfntb¡Â Xdhm«nse aq¯ aI\mWv A{µpam³. ]mc¼cyambn Xs¶ BNmc§fpw Aëãm\§fpsamìw apS¡w IqSmsX \Sì hê¶ \m«nse ]pIÄs]ä XdhmSmWv henb amfntb¡Â XdhmSv. æ¯dmXo_v, shdpw dmXo_v, ഹദ്ദാദ്, a¦qkv മൌലൂZv, km[m മൌലൂZv, B­ണ്ടുIÄ, t\ÀNIÄ, b¯ow a¡Ä¡v tNmdp sImSp¡Â F¶n§s\ DkvXmZnëw sambveymê«nIÄæw \m«pImÀ¡v sam¯¯nepw lcw ]Iê¶Xpw Bthiw \nd¡q¶Xpamb Ht«sd ]cn]mSnIÄ Hmtcm amkhpw Hmtcms¶¦nepw F¶ IW¡në Act§dp¶ XdhmSv. ]cn]mSn GXmsW¦nepw AXnë tijapÅ hn`h kar²amb kZyçw AXp Imenbmç¶ BfpIÄçw amäap­ണ്ടാImdnÃ. asäÃm NS§pIfpw hyXykvXambncnçw. 
 NS§pIÄ kwLSn¸nç¶Xpw BfpIsf £Wnç¶XpsaÃmw Xdhm«p ImcWhêw A{µpam³ AS¡apÅ \mep B¬XcnIfpsS hµy ]nXmhpambnê¶ a½ZmPnbmbnêì \mfnXphsc. aq¸êsS A{]Xo£nX hntbmKw AXy[nIw k¦St¯msSbpw AXntesd sR«temsSbpamWv DkvXmZpw \m«pImêw DÄsIm­ണ്ടXv. henb amfntb¡Â Xdhm«nse CfwXeapds¡mìw t]mcnibm¡s¸« BNmc§fnepw NS§pIfnepsamìw henb Xmåcyansö Nn´ sR«ensâ B¡w Iq«n. tI«hÀ tI«hÀ ho­ണ്ടുw ho­ണ്ടുw sR«n.


    It¨mShpw atäÀ¸mSpIfpsams¡bmbn awKem]pc¯v Ønc Xmakam¡nb a½ZmPnbpsS aq¯ aI³ A{µpam³ \m«nse¯pIbpw ASp¯ æ¯vdmXo_v \S¯³ X¿mdmsWìÅ hnhcw Adnªt¸mgmWv XpSÀ sR«epIÄ¡v ia\ap­ണ്ടmbXv.
   A{µpam³ _m¸msâ Xmhgn ]n´pSÀ¶v DkvXmZns\bpw \m«pImscbpw ]Ånbnse apgph³ sambveymê«nIsfbpw dmXo_në £Wn¨n«pണ്ട്­v. _m¸ CÃm¯Xnsâ Hê ædhpw HcnS¯pw D­ണ്ടmhm³ ]mSnsöXv A{µpamsâ \nÀ_Ôambnêì. Kw`oc kZyçÅ Hê¡§Ä \S¯n.
   tImembn¡Sp¯pÅ henb apdnbnemWv DkvXmZnsâ t\XrXz¯n h«¯n Iq«w IqSnbnêìÅ kzemXpw Zn{Ipsams¡. henb D¨¯n lm... lo... lq... AÃm... F¶n§s\ Bbncs¯mì {]mhiyw sNmÃWw. Ahkm\w hnf¡qXnbn«mWv {]IS\w. BSn.. ]mSn.. NmSnbpÅ ZnIvdpIÄ¡v tijw hnfç sImfp¯pt¼mÄ FÃmhêw Bthit¯mSpIqSn apdnbpsS H¯ \Sp¡v ]c¯n sh¨n«pÅ Acns¸mSnbnte¡v t\mçw .. anëkapÅ s]mSnbn c­ണ്ടp ImåmSpIÄ Iméw !! lv .. ae¡v lmfndmbn«p­ണ്ട്.. FÃmhÀçw kam[m\amæw. kt´mjt¯mSp IqSn FÃmhêw DkvXmZnsâ t\XrXz¯n ASp¯ {]IS\amb HPo\¯nte¡v ISçw........


  Cu ASp¯ Imes¯mìw C¯cw ]cn]mSnIfn ]s¦Sp¯n«nÃm¯Xn\m Fs´ms¡ {IaoIcW§fmWv th­ ണ്ടsX¶v A{µpam\v henb Dulap­ണ്ടmbnê¶nÃ.. 
   AXpsIm­ണ്ടmWv D½sb hnfn¨v Dd¸p hê¯msa¶v sh¨Xv. Acns]mSn¨v \Sp¯f¯n \nc¯n sh¨n«p­ണ്ട്. Nµ\¯ncnbpw æ´ncn¡hpw I¯n¨p sh¨n«p­ണ്ട്. saueoZv In¯m_pw "k_o\bpw' sdUn. Ccn¡mëÅ ]S§fpw X¿mÀ. As¸mgmWv D½ HmÀs¯Sp¯Xv. ""....... Ibvª dmXo_nâ¶v _m] B apdosâ aqe¡Â Hê Iq« sIu¯n sh¨v AXn\Snbn Hê ]q¨sb B¡nbnêì...''
AXp tI«Xpw A{µpam³ ]q¨sb ]nSn¡mëÅ BtemN\bnembn.. _m] ]q¨sb Aà ]pensbbmWv æ«¡I¯¡nbsX¦n AXnëw ædhp hê¯m³ ]mSnÃ. \m«pImÀ Xs¶ ædn¨v F´p hnNmcnçw..

"" ... Ibvª sImÃmbnês¶¦n R½sf s_sS Xs¶ \à FW¡Å Hê ]q¨­ണ്ടmbnêì .... _m]msâ Imensâ tNm«v¶v amdqtecvì.... F´p sN¿mw Ibvª amkm AXv Zo\w h¶v N¯Xv.'' D½ k¦St¯msS ssI aeÀ¯n. C\ot]m F´m sN¿m Hê ]q¨sb In«WasÃm. A{µpam³ Xe ]pI¡m³ XpS§n. At¸mgmWv Abå¡s¯ Ban\ന്റhpSps¯ ]q¨sb¸än D½m¡v HmÀ½ h¶Xv.  AXp tI«Xpw A{µpam³ aI³ kpÂ^o¡dns\bpw Iq«n At§mt«mSn. kwKXn icnbm. ]q¨bp­ണ്ട്.. Idp¯v XSn¨ Hsc®w. ASp¡f¡Sp¯pÅ Nmbv]n InSìd§pì. Hê Nms¡Sp¯p A{µpam³ Hê hi¯pIqSnbpw kpÂ^o¡À adphi¯pIqSnbpw ]Xp§n ]Xp§n sNì .. ]q¨ Fensb ]nSn¡m³ sNÃp¶Xv t]mse A{µpam³ ]qNsb ]nSn¡m³... iÐw tI« ]q¨ I®v Xpd¶v A{µpams\ cq£ambn t\m¡n. ]q¨bpsS t\m«w I­ണ്ടt¸mÄ Aåw t]Sn sXm¶nsb¦nepw A{µpam³ apt¶m«v \o§n. ]q¨bpsS ta NmSn hoWq. ]q¨bpt­ണ്ടm hnSpì .. Hä Hm«w .. dmXo_në ]q¨sb Aà Ahsâ A¸m]³ ]pensb thsW¦nepw Cu A{µpam³ ]nSnçw . R½tfmSm Asâ Ifn. A{µpam³ ]pdsI HmSn.. kpÂ^o¡À AXnsâ ]pdsI... CbmÄ¡nsX´p ]än F¶ a«n Banë angp§kym \nÂçì.""dmXo_në ]q¨sb thWw '' F¶v ]dªp A{µpam³ Npacn Ibdm³ Hê§p¶ ]q¨sb Nm¡n«p ]nSn¨p. ]q¨ iàambn am´pIbpw apcfpIbpw sN¿p¶Xv A{µpam³ Imcyam¡nbnÃ. ho«ntet¡mSn . æ«¡I¯m¡n. "" shÅ ]q¨sbbmWv _m¸ æ«¡I¯m¡nbnê¶Xv... CXp Idp¸mWtÃm..'' D½ HmÀan¸n¨p.. CXns\ Xs¶ ]nSn¡m³ s]« ]mSp D½m¡dnbnÃ.. \nÀ_ÔamsW¦n shÅ s]bvâSn¡mw . Aà ]ns¶...GXmbmepw DkvXmZv hcs«. At±lt¯mSv tNmZn¡mw  A{µpam³ kam[m\n¨p. 
Mm... DkvXmZv hêì­v .IqsS shÅntaL¡q«w HgpIn hê¶Xv t]mse sambveymê«nIfpw. kwKXnIsfms¡ sam¯¯n DkvXmZnë sdm¼ ]pSn¨p.. At¸mgmWv A{µpam³ ]q¨hnjbw DkvXmZnsâ {i²bn s]Sp¯nbXv. ... ""]q¨sbm..... æ«¡Is¯m?....F´n\m...?'' DkvXmZv A´w hn«p hmbpw s]mfn¨p \nì ... ""Ignª hÀjs¯ dmXo_në shÅ ]q¨sb æ«¡I¯m¡n dmXo_v \Sç¶ apdnbpsS aqe¡Â sh¨nê¶tÃm.. shÅsb In«m¯XpsIm­Wv Idp¸ns\ icns¸Sp¯nbXv.. æg¸anÃsÃm..'' At¸mgmWv DkvXmZv HmÀ¯Xv . Ignª hÀjs¯ dmXo_nâ¶v a½ZmPosâ Im¨ph«o¶v amdmsX Hê ]q¨bp­mbnêì F{X ASnt¨mSn¨mepw hmXneS¨v ]pd¯mInbmepw NpaÀ Ibdnadnsª¦nepw ]q¨ ho­ണ്ടpw hêw.... hnf¡qXnbpÅ {]IS\¯n\nS¡v ]q¨ Imen\Snbn s]Spsaìd¸m... am´mëw ISn¡mëw km[yX Gsd.. am{Xaà ae¡v lmfndmbn ImeSbmfw ]Xntb­ണ്ടnS¯v Nnes¸mÄ ]q¨bpsS ImeSbmfambncnçw !!! kwKXn F´mbmepw æfamæw.. Ahkm\w Xm³ Xs¶bmWv æ« Iangv¯n sh¨v aqSmsa¶ D]mbw \nÀtZin¨Xv. 
     AXp tI« A{µpamsâ apJ¯v càabap­ണ്ടmbnê¶nÃ. Bêw tIfvç¶nsöv Dd¸p hê¯n DkvXmZv ]dªp ""GXmbmepw Iãs¸«p ]nSnIqSn æ«bnem¡nbXsà .. ]q¨sb æ«bnem¡Â F¶  ഐടം ഞമ്മളെ വകയായും കെടക്കട്ടെ ..''

8 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. (((((((((((( എനിക്ക് വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്നുണ്ട് ... അതുകൊണ്ട് ഒഫീഷ്യല്‍ തേങ്ങ ഞാന്‍ ഉടക്കുന്നു )))))))))))

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ithu kathayo anubhavamo...?

  nerchayeyum kutharatheebum okke ethirkkunnath nallathu thanne.
  pakshe yukthibhadramaya oru pravasanamenkilum vende....?

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 3. നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ട്ടോ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചുവയിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു നമ്പൂതിരി ചുവയുള്ള മിഴുങ്ങസ്യ അതിൽ ചേരാണ്ട് പോയി. നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായി. ആശംസകൾ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 4. ഇത് വായിച്ചപ്പഴാ യ്ക്കൊരു ഓർമ്മ,തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ച അന്ദ്രുമ്മാന് ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ നാട്ടുകാർ നിശ്ചയിച്ചു. എന്നിട്ട് ജാഥ വിളിച്ചു 'അന്ദ്രുമ്മാന് പൂച്ചെണ്ട്' ,'അന്ദ്രുമ്മാന് പൂച്ചെണ്ട്' ഇത് കേട്ട അന്ദ്രുമ്മാൻ ചമ്മലോടെ പറഞ്ഞു. അന്ദ്രുമ്മാന് പൂച്ചണ്ട് ന്നല്ല ആനണ്ട് ന്ന് പറയടാ.

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ